Scholen

Praktijk Groene Peper heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen op school. Sinds 2014 is de zorgplicht van scholen vastgelegd in de wet Passend onderwijs. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, kan er een zorgarrangement worden aangevraagd. Praktijk Groene Peper biedt voor deze kinderen de begeleiding op school. Deze hulp is in de meeste gevallen individueel in of buiten de klas en wanneer het effectiever blijkt, kan dit ook in een groepje. Het kan hierbij gaan om sociaal emotionele coaching of om hulp bij de didactische ontwikkeling. Vaak is het een combinatie van beide. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit vanwege faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, een echtscheiding of verlieservaring, heeft daardoor ook vaak moeite met het opnemen van de lesstof. Gedragsproblematiek zoals AD(H)D, PDD-NOS of ASS heeft in de meeste gevallen ook effect op het leren. Dyslexie of dyscalculie kan een kind heel onzeker maken.

Kinderen hebben veel baat hebben bij extra aandacht en ondersteuning. Nauwe samenwerking met de school (de leerkracht en de intern begeleider) en eventuele andere partijen zoals de orthopedagoog, psycholoog of het buurtteam zorgt voor een optimaal begeleidingstraject. Met als doel een kind dat met plezier naar school gaat en (weer) mee kan doen in de klas.

Ouders kunnen zelf geen zorgarrangement aanvragen. Dat wordt gedaan door de school waar het kind op zit. In de meeste gevallen door de intern begeleider van de school.

Naast het uitvoeren van individuele arrangementen, verzorgt Praktijk Groene Peper ook groepsarrangementen. De hulp bestaat dan uit het coachen van de leerkracht. Hierbij kan het zowel gaan om het didactische als om het pedagogische klimaat in de klas.